top of page

Privacybeleid

Inner Reconnection vindt het belangrijk dat jij met een gerust gevoel aan je innerlijke verbinding kan werken. Daarom gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG in NL of de GDPR in de EU). Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt

 • Communiceren over de opdracht van de boeking met onze leveranciers (gegevens die nodig zijn voor de reservering bij de accommodatie, autohuur, vluchten, etc)

 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

 • Op de hoogte zijn van je rechten rond je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en ze zullen respecteren

 

Als Inner Reconnection zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van dit beleid vragen hebt en contact met ons wil opnemen kan dit via het contactformulier.

 

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Inner Reconnection verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden voor je boeking

 • Communicatie over de opdracht van de boeking met onze leveranciers (gegevens die nodig zijn voor de reservering bij de accommodatie, autohuur, vluchten, etc)

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen (boekings)opdracht voor je reis.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Inner Reconnection de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens (straat + huisnummer, postcode en woonplaats)

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Legitimatiegegevens (type reisdocument en nummer)

 • Noodcontactpersoon (niet verplicht)

 • Dieet- en medische informatie (niet verplicht)

 

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons administratiesysteem voor de bovengenoemde verwerking(en) van je boekingsopdracht(en) voor de volgende periode:

 • De looptijd van de overeenkomst + 24 maanden na terugkomst

 • De persoonsgegevens met betrekking tot de transactie uitsluitend in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

 

Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover jouw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

 

Om je de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, delen we je persoonsgegevens waar nodig met de leveranciers van de specifieke reisonderdelen. We delen alleen de minimaal noodzakelijke persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om je hun diensten te kunnen leveren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Inner Reconnection verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Het informeren van de betreffende persoon door middel van nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de persoonlijke inschrijving voor de nieuwsbrief of deelname aan een reis.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Inner Reconnection de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam en achternaam

 • E-mailadres

 

Je persoonsgegevens worden door Inner Reconnection opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat je aangemeld bent (ingeschreven)

 • Als je wilt dat we je gegevens verwijderen dan vragen we je ons dat aan te geven (o.a. onderaan iedere nieuwsbrief kan je je afmelden en worden je gegevens verwijderd)

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van derde partijen voor:

 • Reisonderdelen van je geboekte reis

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In een dergelijk geval moeten wij medewerking  verlenen en zijn dan ook verplicht de gegevens af te geven. Daarnaast kunnen wij specifieke persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Inner Reconnection van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

 • We zijn goed geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je voldoende te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je ook altijd weer het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy beleid

Ons Privacy beleid kan ten alle tijden worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met toekomstig geldende wet- en regelgeving. Hierover vindt geen berichtgeving plaats. 

 

Cookies

Inner Reconnection maakt gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand wat op je telefoon/tablet/computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening te optimaliseren. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, web bakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’.

 

Geplaatste essentiële cookies

Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Deze cookies maken kernfuctionaliteiten mogelijk, zoals beveiliging, identiteitscontrole en netwerkbeheer. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

 

Plaatsen van niet-essentiële cookies

Alleen met jouw toestemming, direct afgegeven of indirect door onze website verder te bezoeken, zijn cookies van ons of derden geplaatst. Dit kunnen marketing-, functionele- en/of analytische cookies zijn.

 

Blokkeren van cookies

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kan je de instellingen van je internetbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als je cookies blokkeert, kan je onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

 

Verwijderen van geplaatste cookies

Geplaatste cookies kan je zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser of met behulp van de eventueel op je computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van je via het contactformulier. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

bottom of page